به گزارش ویزا سنتر، تحصیل در هلند مانند سایر کشورهای اروپایی آرزوی بسیاری از جوانا است. ما در این مقاله سعی به معرفی دانشگاه و نحوهی تحصیل در این کشور پرداختیم.